Άρθρα

Εκτύπωση

Ενότητα Β1

Χαρακτηριστικά

  • Β1. Στη δοκιμασία αυτή, ο υποψήφιος καλείται να γράψει στο τετράδιο τη λέξη που συμπληρώνει κατάλληλα την κάθε μία από τις 5 προτεινόμενες προτάσεις, με στόχο τον έλεγχο της λεξιλογικής (σημασιολογικής και μορφολογικής) του δεξιότητας. Συγκεκριμένα, η δοκιμασία ελέγχει αν ο υποψήφιος είναι σε θέση να επιλέξει, για κάθε ερώτημα, την ορθή εννοιολογικά λέξη από τις 6 που προτείνονται, τροποποιώντας την συγχρόνως γραμματικά προς συμπλήρωση της πρότασης. Εάν η απάντηση του υποψηφίου είναι σημασιολογικά και μορφολογικά ορθή, βαθμολογείται με 2 μονάδες (5Χ2 μονάδες = 10 μονάδες). Σε κάθε άλλη περίπτωση βαθμολογείται με 0.