Άρθρα

Εκτύπωση

Ενότητα Β2

Χαρακτηριστικά

  • B2. Στη δοκιμασία αυτή, ο υποψήφιος καλείται να συμπληρώσει 5 προτάσεις με τρόπο που να εξασφαλίζεται η γραμματική ορθότητα της δομής τους. Τα ζητούμενα στοιχεία μπορεί να είναι ρήματα ή αντωνυμίες ή προθέσεις ή σύνδεσμοι και γενικότερα οτιδήποτε άπτεται της επίγνωσης σε επίπεδο προτασιακής δομής. Εάν η απάντηση του υποψηφίου είναι γραμματικά ορθή, βαθμολογείται με 2 μονάδες (5Χ2 μονάδες = 10 μονάδες). Σε κάθε άλλη περίπτωση βαθμολογείται με 0.