Άρθρα

Εκτύπωση

Ενότητα Γ

Χαρακτηριστικά

  • Γ. Οι υποψήφιοι καλούνται να συντάξουν κείμενο έκτασης 180-200 λέξεων σε θέμα υποχρεωτικά μη συναφές με το περιεχόμενο του κειμένου που προτείνεται στη δοκιμασία κατανόησης γραπτού λόγου. Στη διατύπωση του θέματος, προσδιορίζονται σαφώς το κειμενικό είδος (π.χ. άρθρο, επιστολή, ομιλία, κ.λπ.), η περίσταση επικοινωνίας καθώς και οι λεκτικές πράξεις που πρέπει να αναπτυχθούν. Η παραγωγή γραπτού λόγου βαθμολογείται με 40 μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται ισότιμα (0 έως 5 μονάδες) στα εξής 8 κριτήρια: κάλυψη του θέματος, επικοινωνιακός στόχος, οργάνωση κειμένου, συνοχή και συνεκτικότητα λόγου, λεξιλόγιο, γραμματική και σύνταξη, καταλληλότητα λεξιλογικών και γραμματικών επιλογών, ορθογραφία-στίξη.