Άρθρα

Εκτύπωση

Ενότητα Α1

Χαρακτηριστικά

  • A1. Στη δοκιμασία αυτή, ο υποψήφιος καλείται να δώσει σύντομες απαντήσεις (μέχρι 15 λέξεις) σε 3 ή 4 ερωτήσεις που ελέγχουν την ικανότητά του να κατανοεί το γενικό ή τα επιμέρους νοήματα ενός κειμένου. Οι απαντήσεις αυτές, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους, βαθμολογούνται με κριτήρια την πληρότητα, τη σαφήνεια, τη λογική διατύπωση και τη γραμματικότητά τους. Η κατανομή των μονάδων βαθμολόγησης σε κάθε ερώτηση αποφασίζεται από την Κεντρική Επιτροπή. Δεν λαμβάνονται υπόψη ορθογραφικά και γραμματικά λάθη που δεν δημιουργούν σοβαρό πρόσκομμα κατανόησης.