Εκτύπωση

Τρόπος εξέτασης

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης  ο υποψήφιος καλείται να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών επιλογών, να συμπληρώσει προτάσεις, να αντιστοιχίσει και να δώσει σύντομες απαντήσεις:Χαρακτηριστικά


ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄
  • A1. Στη δοκιμασία αυτή, ο υποψήφιος καλείται να δώσει σύντομες απαντήσεις (μέχρι 15 λέξεις) σε 3 ή 4 ερωτήσεις που ελέγχουν την ικανότητά του να κατανοεί το γενικό ή τα επιμέρους νοήματα ενός κειμένου. Οι απαντήσεις αυτές, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους, βαθμολογούνται με κριτήρια την πληρότητα, τη σαφήνεια, τη λογική διατύπωση και τη γραμματικότητά τους. Η κατανομή των μονάδων βαθμολόγησης σε κάθε ερώτηση αποφασίζεται από την Κεντρική Επιτροπή. Δεν λαμβάνονται υπόψη ορθογραφικά και γραμματικά λάθη που δεν δημιουργούν σοβαρό πρόσκομμα κατανόησης.
  • A2. Στη δοκιμασία αυτή, ο υποψήφιος καλείται να επιλέξει τη σωστή απάντηση από τις 3 που προτείνονται για κάθε ερώτημα, γράφοντας το αντίστοιχο γράμμα στο τετράδιό του. Σε αντίθεση με την προηγούμενη δοκιμασία, η συγκεκριμένη ελέγχει την ικανότητα κατανόησης αποκλειστικά επιμέρους νοημάτων του κειμένου, ρητά ή υπαινικτικά διατυπωμένων, μέσω ερωτημάτων στα οποία η απάντηση είναι μία και μοναδική. Η κατανομή των μονάδων βαθμολόγησης σε κάθε ερώτημα αποφασίζεται από την Κεντρική Επιτροπή. Η λανθασμένη απάντηση βαθμολογείται με 0.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄
  • Β1. Στη δοκιμασία αυτή, ο υποψήφιος καλείται να γράψει στο τετράδιο τη λέξη που συμπληρώνει κατάλληλα την κάθε μία από τις 5 προτεινόμενες προτάσεις, με στόχο τον έλεγχο της λεξιλογικής (σημασιολογικής και μορφολογικής) του δεξιότητας. Συγκεκριμένα, η δοκιμασία ελέγχει αν ο υποψήφιος είναι σε θέση να επιλέξει, για κάθε ερώτημα, την ορθή εννοιολογικά λέξη από τις 6 που προτείνονται, τροποποιώντας την συγχρόνως γραμματικά προς συμπλήρωση της πρότασης. Εάν η απάντηση του υποψηφίου είναι σημασιολογικά και μορφολογικά ορθή, βαθμολογείται με 2 μονάδες (5Χ2 μονάδες = 10 μονάδες). Σε κάθε άλλη περίπτωση βαθμολογείται με 0.
  • B2. Στη δοκιμασία αυτή, ο υποψήφιος καλείται να συμπληρώσει 5 προτάσεις με τρόπο που να εξασφαλίζεται η γραμματική ορθότητα της δομής τους. Τα ζητούμενα στοιχεία μπορεί να είναι ρήματα ή αντωνυμίες ή προθέσεις ή σύνδεσμοι και γενικότερα οτιδήποτε άπτεται της επίγνωσης σε επίπεδο προτασιακής δομής. Εάν η απάντηση του υποψηφίου είναι γραμματικά ορθή, βαθμολογείται με 2 μονάδες (5Χ2 μονάδες = 10 μονάδες). Σε κάθε άλλη περίπτωση βαθμολογείται με  0.
  • B3. Στη δοκιμασία αυτή, ο υποψήφιος καλείται να αποκαταστήσει την εννοιολογική συνοχή και τη συνεκτικότητα ενός συνόλου προτάσεων που απαρτίζουν παράγραφο ή σύντομο κείμενο, αντιστοιχίζοντας τον αριθμό με το κατάλληλο γράμμα. Το σύνολο των μονάδων διαμορφώνεται ως εξής: 5Χ2 μονάδες = 10 μονάδες.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄
  • Γ. Οι υποψήφιοι καλούνται να συντάξουν κείμενο έκτασης 180-200 λέξεων σε θέμα υποχρεωτικά μη συναφές με το περιεχόμενο του κειμένου που προτείνεται στη δοκιμασία κατανόησης γραπτού λόγου. Στη διατύπωση του θέματος, προσδιορίζονται σαφώς το κειμενικό είδος (π.χ. άρθρο, επιστολή, ομιλία, κ.λπ.), η περίσταση επικοινωνίας καθώς και οι λεκτικές πράξεις που πρέπει να αναπτυχθούν. Η παραγωγή γραπτού λόγου βαθμολογείται με 40 μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται ισότιμα (0 έως 5 μονάδες) στα εξής 8 κριτήρια: κάλυψη του θέματος, επικοινωνιακός στόχος, οργάνωση κειμένου, συνοχή και συνεκτικότητα λόγου, λεξιλόγιο, γραμματική και σύνταξη, καταλληλότητα λεξιλογικών και γραμματικών επιλογών, ορθογραφία-στίξη.

Οδηγίες χρήσης

Γαλλικό πληκτρολόγιο

Για την σωστή εκτέλεση των ψηφιακών διαδραστικών ασκήσεων θα χρειαστεί μερικές φορές  η πληκτρολόγηση ειδικών γαλλικών χαρακτήρων.

Δείτε πως θα το κάνετε εύκολα

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων

Επισκέψεις

Σήμερα: 31
Χθές: 71
Εβδομάδα: 364
Μήνας: 1847
Σύνολο: 135363