Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Université Aristote de Thessalonique - Département de Langue et de Littérature Françaises

Πληροφορίες για την εξέταση

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Image
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης  ο/η υποψήφιος/α καλείται να επιλέξει μεταξύ διαφορετικών επιλογών, να συμπληρώσει προτάσεις, να αντιστοιχίσει και να δώσει σύντομες απαντήσεις.
Η εξέταση χωρίζεται σε 3 διακριτές ενότητες: Ενότητα Α΄, Ενότητα Β΄ και Ενότητα Γ΄.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ - Κατανόηση γραπτού λόγου

∆ίνεται στους υποψήφιους αυθεντικό κείμενο έκτασης περίπου 370 λέξεων. Το περιεχόμενο του κειμένου είναι γενικού ενδιαφέροντος.
Προτιμούνται θέματα σχετικά με:
 • την εκπαίδευση,
 • τον επαγγελματικό προσανατολισμό,
 • το περιβάλλον,
 • τις ανθρώπινες σχέσεις,
 • την οικογένεια,
 • τα ταξίδια,
 • τις διακοπές,
 • τα προϊόντα νέας τεχνολογίας,
 • την υγεία,
 • τις διατροφικές συνήθειες,
 • την ψυχαγωγία.

Ενότητες Α1 & A2

A1. Στη δοκιμασία αυτή, ο υποψήφιος καλείται να δώσει σύντομες απαντήσεις (μέχρι 15 λέξεις) σε 3 ή 4 ερωτήσεις που ελέγχουν την ικανότητά του να κατανοεί το γενικό ή τα επιμέρους νοήματα ενός κειμένου. Οι απαντήσεις αυτές, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους, βαθμολογούνται με κριτήρια την πληρότητα, τη σαφήνεια, τη λογική διατύπωση και τη γραμματικότητά τους. Η κατανομή των μονάδων βαθμολόγησης σε κάθε ερώτηση αποφασίζεται από την Κεντρική Επιτροπή. Δεν λαμβάνονται υπόψη ορθογραφικά και γραμματικά λάθη που δεν δημιουργούν σοβαρό πρόσκομμα κατανόησης.
 
A2. Στη δοκιμασία αυτή, ο υποψήφιος καλείται να επιλέξει τη σωστή απάντηση από τις 3 που προτείνονται για κάθε ερώτημα, γράφοντας το αντίστοιχο γράμμα στο τετράδιό του. Σε αντίθεση με την προηγούμενη δοκιμασία, η συγκεκριμένη ελέγχει την ικανότητα κατανόησης αποκλειστικά επιμέρους νοημάτων του κειμένου, ρητά ή υπαινικτικά διατυπωμένων, μέσω ερωτημάτων στα οποία η απάντηση είναι μία και μοναδική. Η κατανομή των μονάδων βαθμολόγησης σε κάθε ερώτημα αποφασίζεται από την Κεντρική Επιτροπή. Η λανθασμένη απάντηση βαθμολογείται με 0.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ - Γλωσσική επίγνωση

∆ίνονται τρεις (3) δραστηριότητες με στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να χρησιμοποιεί τη γλώσσα με τρόπο ορθό και κατάλληλο για την κάθε περίσταση.
Η κάθε δραστηριότητα περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις.

Ενότητες B1 - B2 - B3

Β1. Λεξιλογική ικανότητα (επίγνωση σε επίπεδο λέξης).
Στη δοκιμασία αυτή, ο υποψήφιος καλείται να γράψει στο τετράδιο τη λέξη που συμπληρώνει κατάλληλα την κάθε μία από τις 5 προτεινόμενες προτάσεις, με στόχο τον έλεγχο της λεξιλογικής (σημασιολογικής και μορφολογικής) του δεξιότητας. Συγκεκριμένα, η δοκιμασία ελέγχει αν ο υποψήφιος είναι σε θέση να επιλέξει, για κάθε ερώτημα, την ορθή εννοιολογικά λέξη από τις 6 που προτείνονται, τροποποιώντας την συγχρόνως γραμματικά προς συμπλήρωση της πρότασης.
Εάν η απάντηση είναι ορθή, βαθμολογείται με 2 μονάδες (5x2 μονάδες = 10 μονάδες). Σε κάθε άλλη περίπτωση βαθμολογείται με 0.

B2. Γραμματική ικανότητα (επίγνωση σε επίπεδο πρότασης).
Στη δοκιμασία αυτή, ο υποψήφιος καλείται να συμπληρώσει 5 προτάσεις με τρόπο που να εξασφαλίζεται η γραμματική ορθότητα της δομής τους. Τα ζητούμενα στοιχεία μπορεί να είναι ρήματα ή αντωνυμίες ή προθέσεις ή σύνδεσμοι και γενικότερα οτιδήποτε άπτεται της επίγνωσης σε επίπεδο προτασιακής δομής.
Εάν η απάντηση είναι ορθή, βαθμολογείται με 2 μονάδες (5x2 μονάδες = 10 μονάδες). Σε κάθε άλλη περίπτωση βαθμολογείται με 0.

B3. Πραγματολογική ικανότητα (επίγνωση σε επίπεδο κειμένου).
Στη δοκιμασία αυτή, ο υποψήφιος καλείται να αποκαταστήσει την εννοιολογική συνοχή και τη συνεκτικότητα ενός συνόλου προτάσεων που απαρτίζουν παράγραφο ή σύντομο κείμενο, αντιστοιχίζοντας τον αριθμό με το κατάλληλο γράμμα.
Εάν η απάντηση είναι ορθή, βαθμολογείται με 2 μονάδες (5x2 μονάδες = 10 μονάδες). Σε κάθε άλλη περίπτωση βαθμολογείται με 0.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄ - Παραγωγή γραπτού λόγου

∆ίνεται στους υποψήφιους ένα θέμα και τους ζητείται να συντάξουν, στην ξένη γλώσσα, κείμενο έκτασης περίπου 180−200 λέξεων.
Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων, κ.λπ.

Ενότητα Γ.

Οι υποψήφιοι καλούνται να συντάξουν κείμενο έκτασης 180-200 λέξεων σε θέμα υποχρεωτικά μη συναφές με το περιεχόμενο του κειμένου που προτείνεται στη δοκιμασία κατανόησης γραπτού λόγου. Στη διατύπωση του θέματος, προσδιορίζονται σαφώς το κειμενικό είδος (π.χ. άρθρο, επιστολή, ομιλία, κ.λπ.), η περίσταση επικοινωνίας καθώς και οι λεκτικές πράξεις που πρέπει να αναπτυχθούν.
Η παραγωγή γραπτού λόγου βαθμολογείται με 40 μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται ισότιμα (0 έως 5 μονάδες) στα εξής 8 κριτήρια:
 • κάλυψη του θέματος,
 • επικοινωνιακός στόχος,
 • οργάνωση κειμένου,
 • συνοχή και συνεκτικότητα λόγου,
 • λεξιλόγιο, γραμματική και σύνταξη,
 • καταλληλότητα λεξιλογικών και γραμματικών επιλογών,
 • ορθογραφία-στίξη.

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

ΒΡΕΙΤΕ

ΒΡΕΙΤΕ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

068061
Σήμερα
Εχθές
Τρέχουσα εβδομάδα
Προηγούμενη εβδομάδα
Τρέχων μήνας
Προηγούμενος μήνας
Όλες οι μέρες
170
146
1214
65992
4194
4804
68061

Διεύθυνση IP: 44.192.94.86
Sat, 25 Jun 2022 23:30:50 +0000